O Stowarzyszeniu

Działalność ruchu freinetowskiego w Polsce ma długą historię i można ją podzielić na dwa etapy:

I - Etap nieformalny.

Ruch freinetowski w Polsce zapoczątkowuje swoją działalność pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku za sprawą dr Haliny Semenowicz, ówczesnej kierowniczki Szkoły Sanatoryjnej w Otwocku, która wraz z grupą nauczycielek podjęła pierwsze próby stosowania technik Freineta. Potem pojawiły się artykuły w czasopismach pedagogicznych, spotkania z nauczycielami, konferencje i warsztaty. Działalność ta mogła się rozwijać dzięki zainteresowaniu i wsparciu wielu ośrodków metodycznych na terenie kraju, a szczególnie CODN i WODN w Rembertowie, Komisji Pedagogicznej ZNP, a od 1976 r. Zespół Animatorów Pedagogiki C. Freineta pod kierownictwem dr Haliny Semenowicz miał opiekę naukową i wsparcie organizacyjne w Zakładzie Systemów Wychowawczych, którym kierował prof., dr hab. Aleksander Lewin w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie.

II - Etap jako Stowarzyszenie, zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w 1992r. Pierwszy Zjazd członków Stowarzyszenia odbył się 27 marca 1993r. w Otwocku, na którym wybrano 15 -osobowy Krajowy Zespół Koordynacyjny, którym kierowały: Zofia Napiórkowska - przewodnicząca i jej zastępczyni Maria Kościuszko, organizująca pracę siedziby Stowarzyszenia.

Cele i zadania Stowarzyszenia realizuje Krajowy Zespól Koordynacyjny [KZK] oraz Grupy Regionalne. Sprawozdania z realizacji celów statutowych składane przez KZK i Grupy razem ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej są publikowane w Biuletynie Informacyjnym po każdym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia.

Tym, którzy są zainteresowani działaniem innowacyjnym, inspirowanym pedagogiką C. Freineta proponujemy warsztaty i seminaria na tematy:

 • Pedagogika C. Freineta jako źródło inspiracji pedagogicznej.
 • Techniki Freineta w nauczaniu zintegrowanym.
 • Swobodna ekspresja - drogą do twórczego uczenia się.
 • Ekspresja werbalna - od swobodnego tekstu do gazetki.
 • Edukacyjna rola korespondencji międzyszkolnej.
 • Rozwijanie postaw badawczych uczniów poprzez "doświadczenia poszukujące".
 • Uczestnictwo i odpowiedzialność uczniów w edukacji szkolnej.
 • Organizacja życia w klasie, szkole na zasadach samorządności.
 • Prawa i odpowiedzialności uczniów.
 • Jak ożywić zajęcia pozalekcyjne w szkole.
 • Organizacja pracy edukacyjnej w "małej szkole".
 • oraz inne wynikające z potrzeb zainteresowanych.