Pożegnanie

Z ogromnym żalem I smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 28 lutego 2022 r odeszła od nas Maria Krupska

News

MARIA ALEKSANDRA KRUPSKA - emerytowana nauczycielka, mgr pedagogiki (nauczanie początkowe UMCS w Lublinie); absolwentka Liceum Pedagogicznego w Sosnowcu, Szkoły Muzycznej I stopnia w Będzinie (klasa skrzypiec), Studium Nauczycielskiego w Lublinie (wychowanie muzyczne), Studiów Podyplomowych UMCS w zakresie pedagogiki specjalnej; wieloletnia nauczycielka wychowania muzycznego i klas młodszych; doradca metodyczny (WODN w Lublinie); instruktorka ZHP w stopniu harcmistrza (drużynowa, komendant szczepu, namiestnik zuchowy KH ZHP w Lublinie); autorka programów kursów doskonalących dla nauczycieli (WODN) oraz programu klasy autorskiej (SP nr 5 w Lublinie); współautorka narzędzi badających osiągnięcia uczniów kl. 0 - III (Pracownia Diagnozy Edukacyjnej TESTY), autorka i współautorka zeszytów ćwiczeń do systemu edukacyjnego PUS (Wydawnictwo EPIDEIXIS).

W latach 1983 - 1984 brała czynny udział w pracach Krajowej i Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego, uczestniczyła w Zjazdach Nauczycieli Nowatorów i Autorów Odczytów Pedagogicznych w Warszawie. Jako nauczyciel poszukujący uczestniczyła w wielu ogólnopolskich seminariach, konferencjach, sympozjach, doskonaliła swój warsztat pracy i wdrażała innowacje pedagogiczne, prowadziła warsztaty oraz lekcje otwarte dla nauczycieli (również z Holandii, Ukrainy, Białorusi, Litwy) i studentów. W latach 1995 - 2001 prowadziła zajęcia ze studentami (wykłady, ćwiczenia, praktyki pedagogiczne) z metodyki nauczania matematyki w klasach młodszych (Instytut Pedagogiki WSPTWP, UMCS - Wydział PiP). Przez wiele lat wspierała nauczycieli wprowadzających do szkół ideę integracyjnego nauczania i wychowania, była recenzentką ich programów, współpracowała z Wydziałem Szkolnictwa Specjalnego Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz sama utworzyła i prowadziła klasę integracyjną w macierzystej szkole. Współpracowała z wydawnictwami edukacyjnymi takimi jak: MUZA SZKOLNA, NOWA ERA, Wydawnictwo EPIDEIXIS (współpraca trwa nadal) oraz ze stowarzyszeniami: SNEP, TST (szkoły twórcze), SNM (matematyka), Klub Alternatywnych Pedagogów oraz PSPiA KLANZA, PZE (esperanto), no i oczywiście PSAPC.Freineta.

Zainteresowanie pedagogiką C. Freineta, a szczególnie techniką swobodnych tekstów, ma swoje korzenie w początkach jej pracy zawodowej (1965/66). Jednak wówczas przewagę zyskała koncepcja metody zuchowej Kamyka czyli Aleksandra Kamińskiego (klasy zuchowe) oraz działania teatralne (lalkarstwo, żywy teatr). Przełom lat 80-tych i 90-tych to okres poszukiwania alternatywnych metod pracy z uczniami oraz potrzeba twórczej aktywizacji nauczycieli pozostających pod opieką Marii z racji objęcia funkcji doradcy metodycznego. Pełna zachwytu relacja nauczycieli wysłanych przez nią w 1994 roku na spotkanie freinetowskie do Cekcyna (zaproszenie bydgoskiej GR), osobisty kontakt z sympatykami ruchu freinetowskiego z Dąbrowy Górniczej oraz lektura pozyskanych biuletynów i „Gawęd Mateusza” rozbudziły chęć bliższego poznania koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta oraz doświadczeń ludzi pracujących zgodnie z jej założeniami. Nawiązała kontakt korespondencyjny z dr Haliną Smolińską (Bydgoszcz) oraz z dr Zofią Napiórkowską (Łomża), została zaproszona na I i II Zjazd Delegatów do Warszawy, a potem do Czartorii (1994 i 1995) na warsztaty freinetowskie i … zadziałały czartowskie moce. Podczas kolejnego pobytu w Czartorii (1997) wraz z grupą doradców metodycznych i nauczycieli zaproponowała założenie w Lublinie grupy regionalnej PSAPC. Freineta. Propozycja została zaakceptowana przez nauczycieli oraz przyjęta przez przewodniczącą KZK Zofię Napiórkowską. Oficjalnie lubelska Grupa Regionalna została wpisana do rejestru Stowarzyszenia w listopadzie 1997 roku, a jej przewodniczącą została Maria Krupska - funkcję tę pełniła do 2004 roku. Jako członek Stowarzyszenia brała udział ogólnopolskich konferencjach i warsztatach freinetowskich organizowanych przez poszczególne grupy regionalne; jako nauczycielka upowszechniała osiągnięcia pedagogiczne Freineta i czerpała z nich inspirację do pracy własnej z uczniami, a jako doradca metodyczny i przewodnicząca GR organizowała i prowadziła różnorodne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oparte za myśli pedagogicznej Freineta (spotkania szkoleniowe, lekcje otwarte, warsztaty, seminaria, konferencje), motywowała nauczycieli do udziału w warsztatach, konferencjach, sympozjach wyjazdowych w kraju i za granicą, stwarzała im warunki do dzielenia się swoimi doświadczeniami i do działalności edukatorskiej. Do prowadzenia zajęć w Lublinie zaprosiła takich animatorów ruchu freinetowskiego jak: Zosia Napiórkowska, Marysia Kościuszko, Grażyna Maszczyńska-Góra, Bogusia Kollek, Halina Warowny, Kazia Piwko, Magda Ferenc, Ada Dorociak; zorganizowała warsztaty wspólnie z wydawnictwem EPIDEIXIS „Pedagogika Freineta a współczesność” (1999), z wydawnictwem MUZA SZKOLNA „Freinetowska majówka z muzą, fantazją i naturą” (2001), z WODN w Lublinie „Edukacja regionalna - doświadczenia poszukujące” (2001), z Muzeum Wsi Lubelskiej „Doświadczenia poszukujące w Skansenie”(2003), ze SP nr27 im. Marii Montessori w Lublinie „Edukacja poprzez aktywne uczestnictwo (…) w świetle koncepcji pedagogicznych Marii Montessori i Celestyna Freineta” (2004); aktywnie uczestniczyła w konferencjach naukowych: „Bliżej reformy” (WOM - Lublin 1998), „Twórczość czy bezdroża twórczości” (WODN - Lublin 2002), „Rozwój i edukacja dziecka - szanse i zagrożenia” (UMCS - Nałęczów 2003), podczas których upowszechniała ciekawe doświadczenia nauczycieli freinetowców oraz osiągnięcia lubelskiej Grupy Regionalnej. Jest współredaktorką „Freinetowskich Inspiracji” nr 28, współautorką i redaktorką pisemka wewnętrznego „SPOTKANIA i nie tylko…” oraz biuletynów metodycznych „Techniki C. Freineta” - „Sprawności i arcydzieła”, „Fiszki”, „Korespondencja w szkole i w przedszkolu”, „Zwyczaje ludowe z okresu Godnych Świąt”, a także inicjatorką i współautorką projektów edukacyjnych: Zmagania Młodych Twórców - wielopokoleniowe spotkania twórców arcydzieł”, Turniej Matematyczny z cyklu ”Z matematyką za pan brat”.

Po odejściu na emeryturę nadal pozostaje członkiem PSAPCF i na miarę możliwości zdrowotnych uczestniczy w działaniach GR, służy młodszym koleżankom swoją wiedzą i doświadczeniem. Ponadto jest „studentką” LUTW, wolontariuszką w lubelskim Domu Pomocy Społecznej, adopcyjną mamą afrykańskiej córeczki Chimpaye (Ruch MAITRI) oraz członkiem Kręgu Instruktorów i Seniorów "Szaniec" (KH ZHP Lublin). Po długiej chorobie, odeszła w lutym 2022 roku.

Powrót do przeglądania aktualności